۳ اسفند ۱۳۹۲

كارگاهي در مورد جنبه هاي درماني نوشتن


پنجشنبه هشتم اسفند ماه در دانشكده روانشناسي دانشگاه تهران كارگاه يك روزه اي دارم در مورد جنبه هاي درماني نوشتن و به خصوص نوشتن داستان. اگر مايليد به نوشتن نه به عنوان يك هنر بلكه به عنوان ابزاري با كاركردهاي اجتماعي آشنا بشويد اين كارگاه مي تواند برايتان جالب باشد. 
هیچ نظری موجود نیست: