۳ اسفند ۱۳۹۲

كارگاهي در مورد جنبه هاي درماني نوشتن


پنجشنبه هشتم اسفند ماه در دانشكده روانشناسي دانشگاه تهران كارگاه يك روزه اي دارم در مورد جنبه هاي درماني نوشتن و به خصوص نوشتن داستان. اگر مايليد به نوشتن نه به عنوان يك هنر بلكه به عنوان ابزاري با كاركردهاي اجتماعي آشنا بشويد اين كارگاه مي تواند برايتان جالب باشد.