۱۲ تیر ۱۳۹۱

تست می کنیم

تمام شد. البته تمام تمام که نه. هنوز چهار روز دیگر مانده. اما دلم طاقت نیاورد. آدم دستی به دیوارهای لخت کلبه متروکم بکشم و بگویم هی رفیق چهار روز دیگر با اولین داستان دنیای جدیدم برمی گردم

ارسال یک نظر